vscode

リンク集

vscodeのライブラリ

リファレンス

https://code.visualstudio.com/docs/extensionAPI/vscode-api

node_modules/vscode/vscode.d.tsと対応している。

Thenable

promiseの一種。APIの返り値が、hogehogeかThenable<hogehoge>になるようだ。 https://code.visualstudio.com/docs/extensionAPI/patterns-and-principles

ファイルを開く

    var uri = vscode.Uri.parse("file:///tmp/hoge.txt");
    var doc = vscode.workspace.openTextDocument(uri);

開かれるとdidOpenイベントが発火するので、ファイルを表示するようにvscode.workspace.onDidOpenTextDocumentに登録しておく。

  const openedEvent = vscode.workspace.onDidOpenTextDocument(
    (document: vscode.TextDocument) => {
      var editor = vscode.window.activeTextEditor;
      vscode.window.showTextDocument(document, editor);
    });
  context.subscriptions.push(openedEvent);

TypeScript/Javascript全般

日付を取得

http://qiita.com/osakanafish/items/c64fe8a34e7221e811d0

promiseとはなにか。

http://postd.cc/how-do-promises-work/